آپارتمان های فروشی

آپارتمان های فروشی آپارتمان های فروشی
Add to watchlist
Report
$ 400 Available
Zabiullah
ajmalandar793@gmail.com
Published on: December 22, 2020

آپارتمان های فروشی

Published on: December 22, 2020 | Category: Houses - Apartments for Sale | Location: 157, Khoshal Khan Mina , Kabul, Afghanistan

کابل ،چهاراهی قمبر ، سرک فامیلی ها ،عقب مکتب ابوذر غفاری.
————————————

آپارتمان های عصری با داشتن همه سهولت های زنده گی ازقبیل ؛
لفت.
مرکز گرمی.
پارکینگ.
آب و برق مستقل.
آشپز خانه عصری.
یک برنده بزرگ.
نزدیک به مکتب ،
کودکستان و مسجد .
قیمت های منازل و متراژ قرار ذیل است.

منزل اول.
(سه اطاقه. 121 متر مربع.
منزل دوم .
سه اطاقه 117 متر مربع.

منزل چهارم.
سه اطاقه 117 متر مربع.
دو اطاقه 77 متر مربع.

منزل ششم.
چهار اطاقه 157 متر مربع.
سه اطاقه 117 متر مربع.
دو اطاقه 77 متر مربع.

علاقمندان میتواند جهت معلومات بیشتر به شماره های ذیل به تماس شوند.
0745214562
0787608764
0796037600

0745214562

Facebook Comments