سمینارهای اعتمادبنفس و غلبه بر ترسها

سمینارهای اعتمادبنفس و غلبه بر ترسها سمینارهای اعتمادبنفس و غلبه بر ترسها سمینارهای اعتمادبنفس و غلبه بر ترسها
Add to watchlist
Report
AFN 50 Available
Hadıkhan
Published on: July 11, 2016

سمینارهای اعتمادبنفس و غلبه بر ترسها

Published on: July 11, 2016 | Category: Other Classes | Location: دانشگاه غرجستان, Kabul, Kabul, Afghanistan

از سلسله سمینارهای راز موفقیت با استاد هادیخان
موضوع سمینارها » ایجاد اعتماد بنفس و غلبه بر ترسها
مکان : پل سرخ دانشگاه غرجستان
زمان : روزهای جمعه ساعت 9.30 الی 11تاریخ شروع 95/4/25
فیس : هر جلسه 70 افغانی ، و درصورت ثبت نام برای 4 هفته 50 افغانی
علاقه مندان برای ثبت نام و راجیستر کردن می توانند با نمبرهای 0786833186 ، 0771607560 ، 0744060998تماس گرفته و یا هر روزه از ساعت 8 الی 1 و 2 الی 6 بعد از ظهر به آدرس مجتمع تجارتی داوود زی نمبر
B2_407 مراجعه نمایند

0771607560

Facebook Comments