اِنستیتوتِ مسلکی

اِنستیتوتِ مسلکی
Add to watchlist
Report
AFN 2,000 Available
Mubtakir
nabi.mubtakir@yahoo.com
Published on: January 28, 2016

اِنستیتوتِ مسلکی

Published on: January 28, 2016 | Category: Other Classes | Location: پروان سوم, Kabul, Kabul, Afghanistan


اِنستیتوتِ مسلکی
برای بخشهای ذیل شاگردمیپذیرد:
(1) مهارتهای سکرتریت
(2) ترجمهءتحریری
(3) ترجمهءشفاهی
(4) گرامر
(5) مکتوب نویسی
(6) تألیف وکتاب نویسی
(7) تجارت، واردات، صادرات
(8) قراردادهای دولتی
(9) عمده فروشی، پرچون فروشی
(10) تدارکاتِ بین المللی وداخلی


فیسِ ماهوار: 2,000.00 افغانی، 3 ساعتِ درسی درهفته، 12 ساعت درماه.
دورهءابتدائی: 3 ماه، (36) ساعت، برای دورهءاول.
تصدیقِ فراغت: بعدازتکمیل 36 ساعتِ درسیءبدونِ غیرحاضری.

موبائیل: 00 11 33 0799
ایمیل: nabi.mubtakir.yahoo.com

غلامبتکر

0799 33 11 00

Facebook Comments